از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
چهار شنبه
15 مهر ماه 1394
15 مهر 1394

انجام غلط کار درست خیلی بهتر از انجام درست کار غلط است. (ایکاف)