انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
پنج شنبه
11 شهریور ماه 1395
11 شهريور 1395

انجام غلط کار درست خیلی بهتر از انجام درست کار غلط است. (ایکاف)