انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
یکشنبه
04 تیر ماه 1396
04 تير 1396

انجام غلط کار درست خیلی بهتر از انجام درست کار غلط است. (ایکاف)