از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
چهار شنبه
12 فروردین ماه 1394
12 فروردين 1394

به ضد یا به نفع چیزی که آن را درست نمی شناسی موضع گیری نکن (ویلیام پن)